รายงานพิเศษ : เปิดคำสั่งฟ้องคดีกบฏ"กปปส."

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ตามที่อัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ได้เรียกผู้ต้องหาในสำนวนคดีพิเศษที่ 261/2556 หรือคดีร่วมกันเป็นกบฏในการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกรวม 53 คน เป็นผู้ต้องหามาเพื่อฟังคำสั่งคดี ในวันที่ 24 ม.ค.

รายงานข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ระบุว่า ถ้าผู้ต้องหาเดินทางมาตามที่อัยการนัด จะสั่งคดีได้ทุกคน เเละจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาได้เลย โดยจะมีคำสั่งฟ้องนายสุเทพและพวก ส่วนผู้ต้องหาที่ขอเลื่อนคดีในวันดังกล่าว จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปว่ามีเหตุสมควรเลื่อนหรือไม่ 

ตามความเห็นและเหตุผลที่คณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานอัยการคดีพิเศษที่ 28/2560 เสนอจึงมีความเห็นและคำสั่ง ตามความเห็น และคำสั่งของอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษเดิม ดังนี้

1.สั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ต้องหาที่ 1 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ผู้ต้องหาที่ 2 นายชุมพล จุลใส ผู้ต้องหาที่ 3 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ต้องหาที่ 4 นายอิสระ สมชัย ผู้ต้องหาที่ 5

นายวิทยา แก้วภราดัย ผู้ต้องหาที่ 6 นายถาวร เสนเนียม ผู้ต้องหาที่ 7 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้ต้องหาที่ 8 นายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้ต้องหาที่ 9 นาง อัญชะลี ไพรีรักษ์ ผู้ต้องหาที่ 10

นายนิติธร ล้ำเหลือ ผู้ต้องหาที่ 11 นายอุทัย ยอดมณี ผู้ต้องหาที่ 12 เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ผู้ต้องหาที่ 13 พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ ผู้ต้องหาที่ 14 นาย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ผู้ต้องหาที่ 15

นายยศศักดิ์ โกโศยกานนท์ ผู้ต้องหาที่ 16 นายสุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ ผู้ต้องหาที่ 17 นางสาวจิตรภัสร์ กฤดากร ผู้ต้องหาที่ 19 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้ต้องหาที่ 25 นายถนอม อ่อนเกตุพล ผู้ต้องหาที่ 28 พลเอกปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ผู้ต้องหาที่ 31 นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ต้องหาที่ 32 นายอมร อมรรัตนานนท์ (รัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี) ผู้ต้องหาที่ 37 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ผู้ต้องหาที่

39 พระสุวิทย์ ทองประเสริฐ (พุทธะอิสระ) นายสาธิต เซกัล ผู้ต้องหาที่ 42 นายกิตติชัย ใสสะอาด ผู้ต้องหาที่ 43 นายคมสัน ทองศิริ ผู้ต้องหาที่ 44 นายพิเชษฐ พัฒนโชติ ผู้ต้องหาที่ 46 นายมั่นแม่น กะการดี ผู้ต้องหาที่ 47 นายประกอบกิจ อินทร์ทอง ผู้ต้องหาที่ 48

นายนัสเซอร์ ยีหมะ ผู้ต้องหาที่ 49 นายพานสุวรรณ ณ แก้ว ผู้ต้องหาที่ 50 นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด ผู้ต้องหาที่ 51 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ผู้ต้องหาที่ 54 นางทยา ทีปสุวรรณ ผู้ต้องหาที่ 55 พลอากาศโทวัชระ ฤทธาคนี ผู้ต้องหาที่ 56 พลเรือเอกชัย สุวรรณภาพ ผู้ต้องหาที่ 57

ในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ ยุยง หรือจัดให้เกิดการร่วมกันปิดงาน หยุดงาน กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบแผ่นดิน หรือรัฐบาล

'' ''

โดยใช้กำลังข่มขืนใจ หรือใช้กำลังโดยประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความ ปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน อั้งยี่ ซ่องโจร มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ผู้กระทำคนหนึ่งคนใด มีอาวุธ หรือผู้มีหน้าที่สั่งการ

และเมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมให้เลิกไปแล้วไม่เลิก ร่วมกันบุกรุก โดยใช้กำลังประทุษร้ายร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน และร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อมิให้สามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 113, 116, 117, 209, 210, 215, 216, 362, 364, 365 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกสภา พ.ศ.2550 มาตรา 76, 152 ตามความเห็นและคำสั่งเดิมของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ (สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557)

2.เฉพาะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายชุมพล จุลใส ผู้ต้องหาที่ 3 นอกจากสั่งฟ้องตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วให้สั่งฟ้องฐานร่วมกันก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 135/1, 83 เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ ตามความเห็นและคำสั่งเดิมของอธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ (สั่ง ณ วันที่ 8 พ.ค.2557)

3.สั่งฟ้องนายแก้วสรร อติโพธิ ผู้ต้องหาที่ 24 นายกิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้ต้องหาที่ 27 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ผู้ต้องหาที่ 30 นายพิภพ ธงไชย ผู้ต้องหาที่ 33 และนายถวิล เปลี่ยนศรี ผู้ต้องหาที่ 58 ฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน หรือรัฐบาล

โดยใช้กำลังข่มขืนใจ หรือใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน และความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกบฏ และเป็นผู้สนับสนุนในความผิดตามข้อกล่าวหาดังต่อไปนี้

ยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน ร่วมกันปิดงานงดจ้าง, อั้งยี่, ซ่องโจร, มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ผู้กระทำคนหนึ่งคนใดมีอาวุธเป็นหัวหน้าหรือ ผู้มีหน้าที่สั่งการและเมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมให้เลิกไปแล้วไม่เลิก,

ร่วมกันบุกรุก โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน และร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อไม่ให้ผู้เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ หรือขัดขวางหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 86, 113, 116, 117, 209, 210, 215, 216, 362, 364, 365 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 76, 152 ตามความเห็นและคำสั่งเดิมของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ (สั่ง ณ วันที่ 8 พ.ค.2557)

4. เฉพาะนายนิติธร ล้ำเหลือ ผู้ต้องหาที่ 11, นายอุทัย ยอดมณี ผู้ต้องหาที่ 12 และนายอมร อมรรัตนานนท์ (รัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี) ผู้ต้องหาที่ 37 นอกจากสั่งฟ้องตามข้อ (1) ให้สั่งฟ้องร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 358 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ร่วมกันบุกรุกกระทรวงต่างประเทศ ทำให้เสียทรัพย์ โดยทำให้ประตูรั้วได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดังกล่าวแก่ผู้ต้องหาที่ 11, ที่ 12 และที่ 37 ให้ครบก่อนฟ้องคดีด้วยและให้จัดการตามเสนอ

FacebookTwitterGoogle+Line บทความก่อนหน้านี้จับคาด่าน!ปกครองสะเดายึดใบกระท่อมหนัก 1,297 โล ส่วนคนขับทิ้งรถเผ่นเข้าป่าบทความถัดไปรุมจวกยับ นักพากย์คู่”เชียงราย-บาหลี” เหยียดเชื้อชาติอินโด งงทำไมพูดคำหยาบออกอากาศได้ ข่าวสด gpsiam '' ติดตามเรา

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน 1 ‘เพชร’เปิดใจครั้งแรก!! ทำไมแช็ตหลุดสาว เผยสถานะล่าสุด‘ตั๊กแตน’หลังภรรยาลั่นโสด(คลิป) วันที่ 24 มกราคม 2561 - 08:09 น. 2 ‘เพชร สหรัตน์’ว่าไง!! ‘หม่ำ จ๊กมก’ฝากเรื่องเมียน้อยมาแบบนี้ (คลิป) วันที่ 24 มกราคม 2561 - 09:10 น. 3 หนุ่มรถตู้ชะล่าใจ! จอดซื้อปลาหมึกครู่เดียว สูญกว่า 3 หมื่น ต้องวิ่งไปยืมมือถือพ่อค้าโทรหา ตร. วันที่ 24 มกราคม 2561 - 00:05 น. 4 ถึงกับขาสั่น! ว่ายน้ำเพลินๆ ผู้คนต่างชี้-ร้องโหวกเหวก ที่แท้กล้องโกโปรบันทึกสดคนจมน้ำตาย วันที่ 23 มกราคม 2561 - 18:19 น. 5 พ่อแม่ไม่ยอมให้ลูกชายวัย 23 ปีแต่งงาน แต่โอเคทันทีที่เจ้าสาวอายุ 38 จัดสินสอดให้ 20 ล้าน! วันที่ 23 มกราคม 2561 - 20:22 น. 6 ดวงประจำวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ราศีใดได้ลาภใหญ่ห้ามบอกใคร-ราศีใดได้เงินสดก้อนโต วันที่ 24 มกราคม 2561 - 06:30 น. 7 ใหม่ ดาวิกา ประกาศยอมแพ้ เจอน้องแตงไทย แต่งชุดใบตอง เทียบรัศมี วันที่ 24 มกราคม 2561 - 05:36 น. 8 คลิปเก็บหวย30ล.มาจากกล้องไหน!! พ่อค้าแม่ค้างงทั้งตลาด เพื่อน-นร.เชื่อครูเศรษฐีตัวจริง(คลิป) วันที่ 24 มกราคม 2561 - 10:55 น. 9 ฮือฮา! แฟนบอลสาวแก้ผ้าซ้อนจยย.ฉลองทั่วเมือง หลังเวียดนามตีตั๋วเข้ารอบชิงยู-23 (คลิป) วันที่ 24 มกราคม 2561 - 08:38 น. 10 โซเชี่ยลแทบกรี๊ด! “เทพพิทักษ์” เปิดตัวเมียใหม่แล้ว-สาวสวยโปรไฟล์ดี งานนี้ฮือฮาสุดๆ วันที่ 23 มกราคม 2561 - 20:55 น. ข่าวสดเกี่ยวกับเราบริษัท ข่าวสด จำกัด 40/10 ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900ตามเรา Thailand Web Stat Truehits.net '' Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.

คุณจะไม่พลาดข่าวด่วน-ข่าวสำคัญ หากกดติดตามข่าวสด

OK Cancel

Edit with Live CSS Save Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.

ที่มาของเนื้อหา : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_721339